Text/HTML


Banners

MBO-HBO advies VVO kinderverpleegkunde

Het Advies Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde is ontwikkeld in een deelproject vanuit project 'Impuls opleiding kinderver- pleegkundigen'. De ontwikkeling van het advies is uitgevoerd door V&VN Kinder- verpleegkunde, naast docu-mentstudie, hebben rondetafeldiscussies plaatsge- vonden met diverse betrok- kenen uit het veld en is het advies van concept naar definitief beschreven. Dit is op dezelfde wijze gedaan als de ontwikkeling van het Experti-segebied Kinderverpleeg- kunde (2015). Het project ‘Impuls opleiding kinder- verpleegkundigen is door ZonMw gefinancierd vanuit het Zichtbare Schakel programma 2.

Expertisegebied kinderverpleeg- kundige

Het Expertisegebied kinderverpleegkundige beschrijft de aanvullende kennis en vaardigheden die hbo-opgeleide verpleeg- kundigen bij de taakuitoefe-ning in het vakgebied nodig hebben. Daarmee vervangt het Expertisegebied kinderverpleegkundige het Beroepsdeelprofiel kinder-verpleegkunde uit 2004. Deze is door de vakgroep Kinderver-pleegkunde omschreven.

Richtlijnen

Evidence based practice (EBP) is niet meer weg te denken uit de dagelijkse beroepspraktijk. Toch blijkt het in de alledaagse praktijk van de kinder- verpleegkundige niet altijd bekend te zijn, moeilijk op te pakken en uit te voeren. Daarbij kan goed ge-bruik gemaakt worden van richtlijnen en standaarden om ons te helpen volgens EBP te werken. Wat zijn dan richtlij-nen en standaarden? Waar komen ze vandaan? Hoe komen ze tot stand?  En wat doen wij ermee als V&VN kinderverpleegkunde? Tijdens de themabijeenkomst Van Boek naar Bed – van Bed naar Boek was er een presentatie van Myriam Crijns, hoofd verenigingszaken en portefeuillehouder standaarden en richtlijnen. Gevolgd door een presentatie van Leonoor Noordermeer, minervist in het AMC. Hier vind je de link naar de presentatie van Myriam Crijns, Richtlijnontwikkeling Kwaliteitsstandaarden V&VN, verslag van de bijeenkomst middels aanteke-ningen en de PICO-vraag.  Het verslag van Leonoor Noorder-meer over EBP in de praktijk  lees je hier.

Een vervolg advies is bes-chreven t.a.v. de MBO-HBO discussie binnen de verpleeg-kunde. Na een achterban-raadpleging zijn diverse conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

 

Handvest Kind en Zorg

Het Handvest Kind en Zorg is ontwikkeld voor (ernstig) zieke kinderen in Neder- land. Het geeft in tien punten weer welke de rechten zijn van kinderen voor, tijdens of na een verblijf in het ziekenhuis en is opgesteld door V&VN 

Kinderverpleegkunde, Vereniging Gespecialiseerde Kindzorg (VGVK), Stichting Kind & Ziekenhuis, Stichting Pall en Kwaliteitsgroep Kinderthuiszorg
Nederland (KNN). 
In het jubileumnummer van Kinderver-pleegkunde (2014-nummer 3) stond een uitgebreid artikel over het Handvest Kind en Zorg. In het artikel vertellen onder meer Jacobien Wagemaker (voorzitter V&VN Kinderverpleegkunde) en Hester Rippen (directeur Kind & Ziekenhuis) over dit handvest. Klik hier om het artikel te lezen.

Samen op weg naar gezonde zorg

Het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor zieke kinderen’ beschrijft een integrale aanpak om te komen tot gezonde zorg. In deze aanpak staan het kind en het gezin centraal en waarbij tegelijkertijd doelmatigheid en (financiële) duurzaamheid bestaan. Hiertoe wordt in het rapport het ‘Medische Kindzorgsysteem’ ingevoerd en uiteengezet. Concrete handvatten voor de inrichting van deze zorg worden aangereikt en ook voorwaarden met de bekostiging worden gesteld. Het rapport richt zich op de periode vanaf 1 januari 2016. Het volledige rapport is hier te downloaden. De nieuwsbrief van V&VN Kinderverpleegkunde over het rapport is hier te downloaden.